Våre betingelser

flagg-UnitedStates-icon-26x19

Kontakt med kundene

All korrespondanse mellom Expa Travel og kundene skjer pr. e-post eller telefon. Utsendelse av fakturaer går via e-post.

Bestilling og bekreftelse

Når du har bestilt plass på en tur vil du umiddelbart få bekreftelse på e-mail. Sjekk om data i påmeldingen er korrekt. Ta evt. kontakt med oss i Expa Travel ved feil.

Bindende påmelding

Din påmelding er bindende. Første faktura må betales innen fristen. Dersom dette ikke skjer, kan Expa Travel gi plassen videre til andre som evt. står på venteliste.
Restbeløp for turen, inkludert flyavgift og eventuelle andre tillegg, forfaller til betaling ca. 5 uker før avreise. Dersom vi må sende en betalingspåminnelse, blir kravavgift på NOK 75,- belastet.

Hvis betaling for restbeløp ikke er mottatt innen fristen, står Expa Travel fritt til å selge plassen til andre. Ved manglende betaling kan Expa Travel kreve dekning av faktiske kostnader, som f.eks. utgifter i forbindelse med annullering av fly- og hotellreservasjon.

Angrerett

Angrerettloven gjelder ikke ved kjøp av flybilletter, hotellpakker eller pakkereiser.

Betaling

Våre fakturaer kan dessverre ikke betales med kredittkort (Visa / Master / American etc). Ta evt. kontakt med din bank for hjelp med betaling av faktura med slike kort.

Evt. gavekort som skal benyttes trekkes av på siste faktura. Gavekortene må være oss i hende en måned FØR siste forfallsdato for at dette skal kunne benyttes.

For å innrømmes evt. medlemsrabatter må disse meldes fra om ved påmelding (i kommentarfeltet). 

Betaling med gavekort

Evt. gavekort som skal benyttes trekkes av på siste faktura. Gavekortene må være oss i hende en måned FØR siste forfallsdato for at dette skal kunne benyttes.

Prisendring

Prisen på reisen er satt med utgangspunkt i en gitt valutakurs på produksjonstidspunktet. Expa Travel forbeholder seg retten til prisjusteringer dersom uventede valutaendringer medfører vesentlige påslag i prisen fra våre underleverandører. Det samme gjelder ved eventuelle prisjusteringer som følge av høy oljepris eller andre forhold som Expa Travel ikke har kontroll over.

NB! Vekslingspris for 2019 / 2020 ser du inne på hovedsiden for respektive tur. Om ikke annet er oppgitt vil en endring av vekslingskursen på mer enn 3 % evt. øke / redusere prisen.

Slike justeringer kan ikke skje nærmere enn 30 dager før avreise.

Avbestilling av reisen (av kunden)

 • Din påmelding er bindende.
 • Avbestilling må gjøres skriftlig via mail til info@expa.no og er gjeldende fra første virkedag etter mottak av denne. Våre åpningstider er mandag – fredag 08:00 – 16:00. Ved mottak av avbestilling etter 16:00 på hverdager, og hele døgnet i helger, gjelder første virkedag som avbestillingsdato (avbestiller man lørdag / søndag er det altså påfølgende mandag som er gjeldende dato).
 • Første innbetaling refunderes ikke uansett om / når avbooking fra kunden skulle skje (dersom vi som arrangør avlyser turen av andre grunner enn Fource Majeur refunderes selvfølgelig 1. innbetaling).
  Denne summen dekker kostnader for blant annet bookede flybilletter og hotellrom som ikke er avbookingsbare.
 • På turer som med 3 betalingsavdrag er både 1. innbetaling samt 2. innbetaling ikke refunderbart.
 • Flybilletter / bagasje som ikke ligger inkludert i prisen, men som vi er behjelpelige med å bestille, er bindende og refunderes ikke uansett om / når avbooking skulle skje.
 • Evt. enkeltromstillegg (er ikke inkludert i prisen) er bindende og refunderes ikke uansett om / når avbooking skulle skje.
 • Evt. flyplassavgift refunderes ikke.
 • Ved avbestilling frem til 31 dager innen eventet refunderes 100% av innbetalt restbeløp (dvs. innbetalt beløp minus første avdrag (evt. 1. og 2. avdrag ved turer som krever 3 avdrag)).
 • Fra 30 dager og frem til 15 dager før eventet refunderes 50% av innbetalt restbeløp.
 • Fra og med 14 dager og frem til eventet refunderes 0% av innbetalt deltageravgift.
 • Ved evt. avbestilling anbefaler vi at du tar kontakt med din reiseforsikring.

Tilleggsinformasjon: Flybilletter som er betalt av Expa Travel og som det ikke gis refusjon på av flyselskapet, må kunden dekke dersom reisen avbestilles mindre enn 60 dager før avreise (dette gjelder ikke om det er Expa Travel som avlyser turen).

Kansellering av reisen (av Expa Travel)

 • Dersom vi som arrangør avlyser turen av andre grunner enn Fource Majeur refunderes selvfølgelig innbetalt beløp, herunder også 1. innbetaling.
 • Vi opererer med minimum og maksimum antall deltakere på våre turer. Våre priser betinger at minimumantallet av deltakere er fylt. Ved færre deltakere vil prisen bli noe høyere eller reisen kansellert.
 • Evt. kansellering må skje senest 30 dager før avreise.
 • Dersom kunden ikke ønsker å bruke det innbetalte beløp på en annen reise i Expa Travel’s regi, skal dette refunderes til kunden snarest mulig.
 • Dersom det skjer uforutsette hendelser som er utenfor Expa Travel’s kontroll, og som gjør det umulig eller utilrådelig å gjennomføre reisen, kan denne avlyses senere enn 30 dager før avreise.
 • Ved force majeur, sivil/militær unntakstilstand, naturkatastrofer, streiker m.m. har ikke Expa Travel noe erstatningsansvar ved evt. kansellering som følge av dette.

Avbestillingsforsikring

Det er kundens ansvar å evt. tegne egen avbestillingsforsikring.
Ved evt. avbestilling anbefaler vi at at du tar kontakt med din reiseforsikring.

Gebyr ved endring av billetter etc.

For evt. endringer av billetter etter kundens ønske (tur / retur-dato etc) belastes et adm.gebyr på NOK 150,- i tillegg til evt. kostnader for selve endringen hos leverandør (SAS / Norwegian etc).
Det kan tilkomme kostnader for evt. navnebytte på billett.

Flybillett

Flybillett sendes via mail ca. 7 dager før avreise. Eventuelle kostnader ved å framskaffe tapt flybillett må dekkes av kunden.

Kundens kontrollansvar

Det er kundens ansvar å kontrollere at mottatte reisedokumenter er korrekte med hensyn til navn, dato, pris, innhold m.m. Staves navn evt. feil i påmeldingen vil kunden bli belastet med evt. navneendringsgebyr fra flyseteleverandør.

Pass

Det er kundens ansvar å sørge for at passet er gyldig i henhold til gjeldende regler. Flere land krever at passet også er gyldig i 6 måneder etter avreise fra Norge. Eventuelle kostnader ved å framskaffe nytt pass og visum må dekkes av kunden. Det anbefales å ta kopi av passet og oppbevare dette separat under reisen.

Erstatningsansvar ved skader

Expa Travel dekker ikke utgifter og påtar seg ikke noe erstatningsansvar dersom skader oppstår på mennesker eller materiell som følge av uansvarlig bruk av utstyr som inngår i turens pakke, f.eks sykler.

Reiseforsikring

Reiseforsikring er obligatorisk på våre turer. Det har vist seg gang på gang at det er viktig å ha en reiseforsikring ved uforutsette hendelser underveis på reisen. Vi anbefaler helårs reiseforsikring.
Det er kundens ansvar å tegne egen reiseforsikring, med en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke eventuell hjemtransport. Det anbefales å ta kopi av reiseforsikringen og oppbevare denne separat under reisen.

På reiser i Europa er det en fordel å ta med seg et Europeisk Helsetrygdekort fra ditt trygdekontor. Dette gir deg rett til legebehandling i EØS-land på lik linje med landets egne innbyggere.

Mangler ved turen

Dersom kunden finner mangler ved reisen må dette snarest mulig meddeles reiseleder. Hvis manglene ikke rettes opp på en tilfredsstillende måte, kan kunden ha krav på prisavslag, under forutsetning av at vedkommende informerer om dette underveis.
Retten til kompensasjon gjelder ikke hvis det kan dokumenteres at mangelen ikke skyldes Expa Travel eller noen av våre stedlige samarbeidspartnere eller at ingen kunne avverge hendelsen. Det samme gjelder ved force majeur, sivil/militær unntakstilstand, naturkatastrofer, streik m.m.

Endringer i program

Expa Travel tar forbehold om mindre endringer i programmet. Det kan gjelde tidspunkt, valg av spisested etc. Eventuelle endringer skal ikke gå ut over produktets totale kvalitet.

Diverse informasjon

Diverse nødvendig og nyttig informasjon, som pakkeliste m.m. finnes på websiden til respektive tur på www.expa.no.

Vaksinasjoner

Det er kundens ansvar å kontakte vaksinasjonskontor for å få anbefalinger om eventuelle vaksiner. På enkelte destinasjoner vil Expa Travel opplyse om evt. spesielle forhold det må tas hensyn til.

Bruk av ekstern transport

I tilfeller Expa Travel bruker tjenestene til transportselskaper (fly, buss, ferje, tog m.m.) gjelder vilkårene til hver enkelt befordrer, og Expa Travel påtar seg ikke noe erstatningsansvar ved eventuelle uhell eller skader som måtte oppstå.

Kundens ansvar underveis

Expa Travel påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes kundens egen forsømmelse.

Kunden må opptre på en måte som ikke er til sjenanse for andre eller skaper sikkerhetsmessige eller andre problemer for de medreisende eller Expa Travel. Grovt brudd på dette gir Expa Travel rett til å vurdere hjemsendelse for kundens regning.

Under sykkelturer må kunden selv ta ansvar for bruk av sikkerhetsutstyr (eksempelvis hjelm). Kunden plikter å sjekke at sykkelen til enhver tid er i forsvarlig stand og melde fra til reiseleder snarest mulig dersom mangler oppdages. Det er kundens plikt å følge gjeldende trafikkregler og sørge for et inntak av alkohol som ikke påvirker sykkelferdighetene.

Reisegarantifondet

Expa Travel’s turer er dekket av pakkereiseloven og vårt medlemskap i Reisegarantifondet gir deg som forbruker best mulig beskyttelse.

Kundens personlige data fra påmelding

Expa Travel garanterer at navn og adresser fra våre registre ikke videreselges.

Forsikring sykler / Vespa etc.

Egne regler og satser for forsikring står skrevet å hovedsiden for respektive tur.

Betalingsbetingelser Expa

Expa Travel tar forbehold ved skrivefeil og valuta-/prisendringer. Programmet er preliminært, endringer kan forekomme. 

   Send artikkel som PDF